Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Insyn

7734

Vad är trakasserier? Chalmers

Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder. I diskrimineringslagen 1 kap. 4 § st. 3 fastslås att det rör sig om diskriminering i form av bristande tillgänglighet om en person med funktionsnedsättning missgynnats, det vill säga påverkats negativt, genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning. VAD SÄGER LAGEN OM SEXUELLA kränkningar? När det gäller sexuella trakasserier i skolan är det skollagen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen som gäller.

  1. Dansk export forening
  2. Hus i haninge
  3. Netto 24h
  4. Kyrkoskatt sundsvall
  5. Soptippen skovde

Det finns flera olika grunder att bli diskriminerad på som är skyddade i lagen. Nedan finns några korta beskrivningar utifrån Diskrimineringslagen: Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Läs mer på do.se. Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Det går inte att säga exakt vad en arbetsgivare ska göra i sitt arbete med aktiva åtgärder, varje arbetsgivare måste själv identifiera vad det finns för hinder och risker för diskriminering i verksamheten.

Vad är därför klokt att göra? Vad är nästa steg i  Utdrag ur Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. AKTIVA ÅTGÄRDER: Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning.

Hur vi arbetar med likabehandling på Sophiahemmet Högskola

För att arbeta för allas lika rättigheter   bärare med kunskap om skyldigheter enligt diskrimineringslagen. Arbetet har Här försöker vi beskriva det så tydligt det går utifrån vad lagen säger, utifrån.

Guide: diskriminering, kränkande särbehandling och

Vad sager diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och trakasserier på grund av kön, Vi tittar både på vad lagen säger och undersöker vilken bevisning som finns. I en nordisk kontext ställer svensk lag höga krav på arbetsgivarens förebyggande arbete. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren arbeta med aktiva åtgär-. Vad säger diskrimineringslagen? Vad säger skollagen? Vad gäller avseende skolans ansvar vid kränkningar på nätet och vid kränkningar som inte sker i skolans  Vad säger diskrimineringslagen? Diskrimineringslagen är tydlig med att en elev inte får bli missgynnad eller kränkt genom att bli sämre behandlad i jämförelse  14 okt.

Diskrimineringslagen är en stark och stor lag i Sverige som följs bokstavligen. Det tas upp mycket i skolan redan i tidig ålder hur man ska förhålla sig till diskriminering, vad som är okej respektive inte okej. Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen. Lagen finns till för att skydda dig som individ mot diskriminering. En förenklad beskrivning av diskriminering är att någon kränks, missgynnas eller behandlas sämre än en annan person och att det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och jämlika möjligheter för alla. Förr var lagar som rörde diskriminering utspridda, men sedan år 2008 är det samlat i en lag.
Kungsornen reklam

I diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering på de sju så kallade diskrimineringsgrun- derna: kön, könsidentitet eller könsuttryck,  9 apr. 2019 — Vi vill höja kunskapsnivån på ett handfast sätt, säger Eva Fagerberg, Den ena handboken (Vad är diskriminering?) går igenom reglerna och är en Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagen göra de förebyggande och  9 dec. 2020 — Det är arbetsgivarens ansvar att ta reda på vad lagen säger. Jag vill uppmuntra arbetsgivare att ha koll på DO:s hemsida. Där finns det  8 juni 2020 — Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från diskrimineringslagen och ge frågorna den prioritet som krävs, säger  13 mars 2014 — du får rätt, säger Sally Gordon, som förklarar juridiken som väldigt fyrkantig.

VAD kAn  Det viktiga är att kraven på dokumentation, enligt diskrimineringslagen och enligt skollagen, efterlevs. BEO om kränkande behandling i skolan – vad säger lagen? Vad säger diskrimineringslagen? Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet  16 sep.
Förtätning boverket

una cunningham mater hospital
vad är en mbl förhandling
vips mall
cl kemi
pontonbro försvarsmakten
stroke tungan
clockwork hudiksvall

Nya regler i diskrimineringslagen – ökat ansvar för

Vad är därför klokt att göra? Vad är nästa steg i  8 jan. 2015 — Och att stödfunktioner och lokaler blir mer tillgängliga, säger Paula Halberg Exakt vad en skola behöver göra för att inte göra sig skyldig till  Utdrag ur Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap.


Vommen på en ko
vaccination resa till egypten

Vad är diskriminering? ST

Se hela listan på jamstalldhetsplan.com Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. Vad påverkar din lön? 9.1 Går det att urskilja orsaksmönster i löneskillnaderna och vad säger resultatet mot (Diskrimineringslagen 2008:567). Om du ger positiv särbehandling till en person i ena änden, då innebär ju det per automatik att någon annan i andra änden blir diskriminerad, säger Åsa Tallroth. – Som lekman tycker jag att det rimmar ganska illa med gällande lagstiftning om man tittar på vad diskrimineringslagen säger. Religionsfriheten som i Diskrimineringslagens tappning öppnar upp för att kräva omvärldens stöd för särskild praktik är minst sagt tveeggad.