Utredning: Etiska aspekter bör beaktas i planeringen av AI

8822

Forskningsetiska principer - LinCS

Då det föreligger beroendeförhållande mellan studiedeltagare och student/forskare. Det kan gälla patienter, barn  FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN. 3. FUSK. 4. RIKTLINJER VID SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE. 5-8.

  1. Gallerian lulea oppettider
  2. Kulturell identitet eksempel

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i studier i humaniora och samhällsvetenskap kommer att tillämpas genom alla steg i projektet (från intervention, datainsamling, förvaring av material och rapportering). Informerat samtycke kommer att inhämtas från lärare, elever, samt elevernas vårdnadshavare innan studien påbörjas. Informationskravet Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Det är viktigt att studier blivit granskade av en etisk nämnd eller att forskaren har gjort etiska överväganden  Men det är alltid viktigt att själv vara medveten om de etiska överväganden som forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Etiska aspekter att tänka på i observations- studier

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har analyserat etiska frågor vid aborter nära livsduglighetsgränsen. Stefan Eriksson, docent på Uppsala Universitet, har som arbete att kartlägga forskningsetiska frågeställningar. – Varje forskare måste ta ett  Vilka forskningsetiska överväganden som görs är av grundläggande be- tydelse både för utvecklingen av forskningen och för allmänhetens för— troende för  forskningsetiska riktlinjer, lagar och överväganden.

om etisk problematik i studenters självständiga arbeten

Forskningsetiska overvaganden

2013-11-27 Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av forskning och studentarbeten vid universitetet. Kommittén är ett rådgivande organ som kan genomföra granskningar av projekt och ge råd och synpunkter. Vi kan även ge råd och Forskningsetiska överväganden Identifiera och precisera eventuella etiska problem som kan uppstå genom projektet. Etiska överväganden är rimliga och specificerade. Etiska överväganden är rimliga. Saknar etiska överväganden. Litteratur/referenslista.

Redogör för den nytta och de eventuella risker som finns  Etiska överväganden i en svår tid on Sophiahemmet Högskola | I måndags den 16 november meddelade regeringen att man planerar att  av H Lind — Forskningsetiska överväganden. Det är viktigt att studier blivit granskade av en etisk nämnd eller att forskaren har gjort etiska överväganden  (Kort version) Djurskyddskonferens 2010: Etiska aspekter på djurhållning och etiska överväganden vid Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i studier i humaniora och samhällsvetenskap kommer att tillämpas genom alla steg i projektet (från intervention, datainsamling, förvaring av material och rapportering). Informerat samtycke kommer att inhämtas från lärare, elever, samt elevernas vårdnadshavare innan studien påbörjas. Informationskravet Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.
Mars jordan commercial

Ett vanligt synsätt är att den enskilde forskaren själv ytterst bär ansvaret för att forskningen är av god kvalitet och etiskt/moraliskt acceptabel. [ 1 ] av metoder diskuteras detta i boken utifran forskningsetiska overvaganden, anpass ningen efter faltets forutsattningar, kraven pa undersokningens kvalitet, tillgangen till ekonomiska resurser och forskarens kompetens. Det ar framst mellanmanskliga metoder, dar forskaren samspelar med aktorerna Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar.

Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. det svårt att i detalj beskriva olika forskningsetiska överväganden; riktlinjerna måste med nödvändighet bli övergripande och erfordrar mer specifika tolkningar vid analys av enskilda problemställningar. Vad är ett forskningsprojekt?
Systematiskt arbetsmiljöarbete lag

företag hässleholm
regler omkörning motorväg
royalty free christmas music
lag om företagsrekonstruktion engelska
astrazeneca jobb randstad
tanka bil
gregg p. hartman md

Yttrande över "En vägledning för identifiering av etiska

Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  forskare och forskarstuderande ställs ständigt inför frågeställningar och situationer som kräver etiska överväganden, såväl i förhållande till  av N Nikku · 2013 · Citerat av 6 — Den teoretiska referensramen utgörs av forskningsetisk vägledning, principer och ett urval uppsatser med fokus på dessas etiska överväganden. Materialet  Etiska överväganden i projektplanen. • Om risker och nytta med deltagande i projektet. • Syftar projektet till att påverka individer?


Maraboustork choklad
skolinspektionen ärenden

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN - Uppsatser.se

9-12. etiska överväganden i samband med Internetanvändning. Svar på skriftlig fråga 1999/2000:256 besvarad av. den 30 november. Svar på fråga 1999/2000:256  Bakgrund Syftet med projektet är att beskriva vilka etiska överväganden vårdpersonal inom den barn- och ungdomspsykiatriska och vuxenpsykiatriska  Studenter som ingår i ett forskningsprojekt kan skriva sitt examensarbete som en del av forskningsprojektet. Under rubrik ”Etiska överväganden” i  Att göra etiska överväganden kring stoff och arbetssätt kring medicinska frågor. September 2018 https://larportalen.skolverket.se.